Friesland Duingras

Ga voor groen en kies voor Friesland Duingras!

  • 100% groene portefeuille

Portefeuille

De groene beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor de maatschappelijk verantwoorde belegger. Bovenop ESG en SRI normen wordt belegd conform de 17 targets van de Verenigde Naties voor meetbare duurzame impact.

De verhouding tussen de obligaties en de aandelen zal ongeveer 50:50 bedragen.

De portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn.

Beleggingshorizon

Door de koersschommelingen is circa 5 tot 12 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen.

Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden. 

Donkergroene belegging

We zijn deze portefeuille gestart op 1-1-2021 en vanaf het begin is rekening gehouden met de eisen van de nieuwe Europese wetgeving. Friesland Duingras mag zich donkergroen noemen omdat 93,4% voldoet aan de geëiste normeringen.

06,60%            ESG nog niet toegekend

Fondshuis beoordeelt de factoren op het gebied van ESG en richt zich daarbij op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of

potentiele posities voor in de toekomst. De ESG factoren zijn niet de enige factoren waarop een beleggingsbesluit wordt genomen, maar ook wordt gekeken naar de financiële gezondheid, waardering en macro economische factoren. Fonds kan nog niet volledig ESG worden genoemd, maar is bezig met haar ESG-beleid toe te passen op deze uitdagende regio. Met, naar verwachting, op de lange(re) termijn een verbetering in ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken en bestrijding van corruptie en van omkoping in deze regio.

19,80%            Volledig ESG

Deze fondshuizen hebben toekenning ‘ESG’ gekregen van de depotbank. Deze ETF bestaan dus voor 100% uit volledig duurzame/groen beleggingen. Deze beleggingen dragen bij aan het bereiken van een milieu doel­stelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnen als efficiëntie-indicatoren voor het gebruik van: energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie.

73,60%            Impactbeleggen

Deze fondshuizen hebben de hoogste toekenning gekregen en ook hier voldoen alle onderliggende bedrijven (waarin door het fondshuis wordt belegd) minimaal aan de ESG-normen. Daarnaast proberen de fondshuizen, door hoge eisen te stellen aan hun ondernemingen, onderliggende bedrijven door eisen te stellen aan hun aandeel doen nog meer dan groen/duurzaam beleggen en proberen de of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid.

Meer weten?

Download hier de factsheet van Friesland Duingras.