We dragen een steentje bij

De laatste jaren is sprake van een toenemend besef over de gevolgen van de opwarming van de aarde en de rol die wij daarin als bewoners spelen. Tevens wordt meer en meer duidelijk dat wij reeds een aantal decennia al of niet bewust hebben bijgedragen aan deze ontwikkeling.

De vele wetenschappelijke rapporten die over de verandering van het klimaat zijn gepubliceerd zijn in de loop der jaren helaas steeds somberder van toon geworden.

De conferentie in Parijs en de afspraken die toen door de vertegenwoordigers van de deelnemende landen zijn gemaakt, zijn sindsdien een bron van discussie tussen voor- en tegenstanders over een hardere aanpak van maatregelen om de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan te beperken. De vraag is wat de thans gaande bijeenkomst in Madrid zal opleveren.

Rapport van de Verenigde Naties (Emissions Gap Report 2019)

Het recent verschenen rapport van de Verenigde Naties (Emissions Gap Report 2019) over de ontwikkelingen op het gebied van terugdringen van de vervuiling van de aarde enerzijds en het toepassen van hernieuwbare energie anderzijds geven aan dat niet alle landen het even nauw nemen met de gewenste maatregelen. Onder de huidige omstandigheden en bij ongewijzigd beleid lijken de doelstellingen van Parijs bij lange na niet gehaald te worden. Politieke onwil of onverschilligheid ten aanzien van dit onderwerp spelen een grote rol in de mogelijkheden om een noodzakelijke omkering van de huidige neerwaartse tendens te bewerkstelligen. De Verenigde Staten en China zijn, mede door hun grootte, de grootste vervuilers en zullen ingrijpende maatregelen moeten nemen om het tij te keren. Het besef om iets te doen aan de opwarming lijkt in China overigens verder ontwikkeld dan in de Verenigde Staten.

Niet iedereen is even alert

Ook onder de beheerders van de beleggingsfondsen van diverse grootbanken en pensioenfondsen is niet eensluidend en even alert gereageerd. Waar de één een strikt beleid heeft gevoerd en met de keuze van de beleggingen strak de hand houdt aan eisen en wensen op het gebied van ESG, blijkt een ander nog hoofdzakelijk te selecteren op financiële gegevens. ESG staat voor Environment, Social en Government, d.w.z. er wordt rekening gehouden met factoren op het gebied van omgeving, sociale aspecten, zoals inkomensgelijkheid en arbeidsvoorwaarden en verder met de houding van de overheid ten aanzien van deze factoren.

Voorlopers in een vorm van beleggen die rekening houdt met milieu, gezondheid en de beperking van de bewapeningswedloop hanteren reeds enige jaren een beleggingswijze waarbij een wapen- of defensiefabriek en de tabaksindustrie wordt uitgesloten.

Voortschrijdende inzichten en openheid bieden steeds meer voorwaarden en mogelijkheden om nauwkeuriger te selecteren op de bovengenoemde criteria. Waar aanvankelijk alleen een top-10 van de aandelen in een beleggingsfonds werd vermeld, geven nu steeds meer fondsbeheerders aan dat zij wel degelijk rekening houden met de aard en het product van het bedrijf waarin wordt belegd.

En wellicht verrassend genoeg is het beleggingsresultaat niet of amper lager dan van een investering die puur en alleen rekening houdt met de financiële data van de bedrijven waarin wordt belegd.

Vermogensbeheer Friesland draagt een steentje bij

Ook Vermogensbeheer Friesland maakt gebruik van deze ontwikkelingen in de markt. De aandelen en beleggingsfondsen waarin wij kunnen beleggen, moeten in grote lijnen voldoen aan de ESG-normen. Dit geldt zowel voor aandelen als vastrentende waarden, waarin wij continue op zoek zijn naar de best passende waarden om in te beleggen.

Omwille van de eisen die wij stellen aan verhandelbaarheid en zeker ook de financiële gegevens zoals winstgevendheid, dividend en verwachtingen omtrent de koersontwikkeling, zal sporadisch worden belegd in een bedrijf dat niet volledig aan de ESG-normen voldoet.

Op deze wijze willen wij een duidelijke maar bescheiden bijdrage leveren aan de verbetering van ons leefklimaat voor nu en in de toekomst waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien.