Algemene voorwaarden

AMDK Vermogensbeheer B.V.  handelend onder de naam Vermogensbeheer Friesland is een uitsluitend in Nederland gevestigde vermogensbeheerder, waarvan de organisatie niet complex is en die zich bezig houdt met vermogensbeheer als dienstverlening. Vermogensbeheer Friesland hanteert algemene voorwaarden, waarin de regels zijn opgenomen voor het mandaat.

Artikel 1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Beheer”:

Het verrichten van alle beheers- en beschikkingshandelingen, waaronder mede begrepen vervreemding, bezwaring, belegging en herbelegging en al datgene wat Vermogensbeheer Friesland in verband daarmee nuttig of nodig zal oordelen; evenals het uitoefenen van optiecontracten, het incasseren van coupons, dividenden en aflosbaar gestelde obligaties alsmede alle andere handelingen die uit het beheer voortvloeien.

Vermogen”:

De vermogensbestanddelen gespecificeerd in het beleggingsvoorstel naar effectsoort en waarde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de vervangende waarden bedoeld in artikel 3.2 van deze overeenkomst, vermeerderd met op enig moment toegevoegde waarden en verminderd met op enig moment onttrokken waarden, een en ander met inbegrip van geldtegoeden.

Artikel 2. Opdracht/Volmacht en classificatie Cliënt:

2.1 Cliënt geeft Vermogensbeheer Friesland hierbij opdracht en verleent Vermogensbeheer Friesland hierbij volmacht om namens Cliënt en voor diens rekening en risico het beheer over het vermogen uit te oefenen, welke opdracht en volmacht Vermogensbeheer Friesland hierbij aanvaardt. Cliënt verleent hierbij Vermogensbeheer Friesland in het bijzonder volmacht te beschikken over op zijn naam gestelde geld/effectenrekening, als bedoeld in artikel 12.1 van deze overeenkomst één en ander met inachtneming van de in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde doelstellingen en beperkingen.

2.2 Vermogensbeheer Friesland heeft Cliënt geclassificeerd als niet-professionele cliënt. Dit betekent dat de aan Cliënt geboden bescherming van zijn rechten als belegger de hoogste mogelijke is.

Artikel 3. Wijze van Beheer:

3.1 Vermogensbeheer Friesland zal bij het uitoefenen van het beheer steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangen van Cliënt rekening houden. Op grond van deze verplichting zal Vermogensbeheer Friesland ondermeer in overeenstemming handelen met de bij of krachtens de MiFID II gestelde regels.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 en het bepaalde in artikel 4 van deze overeenkomst zal Vermogensbeheer Friesland in het kader van het beheer vrij zijn in de wijze van belegging en herbelegging van het vermogen en zal zij steeds bevoegd zijn om bestaande waarden door andere te doen vervangen.

3.3 Vermogensbeheer Friesland is bevoegd in het kader van deze overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden. Vermogensbeheer Friesland zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachten zullen worden aangebracht bij InsingerGilissen Services, Saxo Bank en Credit Suisse (depotbank).

Vermogensbeheer Friesland is bevoegd om naar eigen inzicht te kiezen voor een andere uitvoerende depotbank. Cliënt zal dan direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de verandering of aanvulling.

3.4 Bij het doorgeven van orders aan derden in verband met het beheer van het vermogen, zal Vermogensbeheer Friesland alle redelijke maatregelen nemen om het beste resultaat voor Cliënt te behalen. Hiertoe dient Vermogensbeheer Friesland (periodiek) te verifiëren of de derden aan wie zij orders doorgeeft in verband met het beheer van het vermogen over adequate orderuitvoeringsregelingen beschikken. Nadere informatie over het uitvoeringsbeleid vindt u in de algemene bankvoorwaarden van een van de depotbanken.

Artikel 4. Doelstellingen:

4.1 Cliënt zal Vermogensbeheer Friesland informatie verstrekken over zijn financiële positie, kennis en ervaring, beleggingshorizon, opleiding, beroep, doelstellingen en risicobereidheid, voor zover relevant voor het beheer van het vermogen, opdat Vermogensbeheer Friesland het beheer van het vermogen mede kan baseren op deze informatie. Deze informatie, dan wel een samenvatting van deze informatie, zal worden bevestigd. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Wijzigingen in de financiële positie en of veranderingen in de persoonlijke omstandigheden dienen door Cliënt aan Vermogensbeheer Friesland gemeld te worden.

Artikel 5. Risico belegging in effecten en financiële instrumenten:

5.1 De kenmerken van de effecten en financiële instrumenten waarop de diensten betrekking hebben, waaronder de aan die effecten en financiële instrumenten verbonden specifieke beleggingsrisico’s, staan in de algemene bankvoorwaarden van de uitvoerende instellingen. Deze toelichting is niet uitputtend. Vermogensbeheer Friesland zal de Cliënt op diens eerste verzoek aanvullende informatie verstrekken.

5.2 Cliënt verklaart:

 • zich bewust te zijn van de risico’s verbonden aan de beleggingen, welke met inachtneming van de doelstellingen van het beheer en de kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen zullen worden verricht; en
 • deze risico’s te aanvaarden; en
 • geheel te zijnen genoegen te zijn ingelicht over de risico’s en gevolgen verbonden aan het beleggen in effecten en financiële instrumenten

Artikel 6Belangentegenstellingen:

Naar het beste weten van Vermogensbeheer Friesland zijn er geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen Vermogensbeheer Friesland (met inbegrip van haar bestuurders en werknemers) en Cliënt en/of tussen Cliënt en andere cliënten van Vermogensbeheer Friesland onderling. Indien een dergelijke (potentiële) belangentegenstelling zich zal voordoen, zal Vermogensbeheer Friesland Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen. Nadere informatie over het beleid van Vermogensbeheer Friesland betreffende belangenconflicten is te vinden in deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Beleggerscompensatiestelsel:

In Nederland is het Beleggerscompensatiestelsel van kracht. Het Beleggers-compensatiestelsel is van toepassing op in Nederland gevestigde vergunninghouders die bij de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) zijn geregistreerd. Vermogensbeheer Friesland is een in Nederland gevestigde en bij de AFM geregistreerde vergunninghouder. De uitvoering van het Beleggerscompensatiestelsel berust bij De Nederlandsche Bank.

De beheerovereenkomst die Cliënt met Vermogensbeheer Friesland heeft afgesloten, valt onder het Beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling hebben particuliere cliënten van Vermogensbeheer Friesland recht op een maximaal bedrag van € 20.000 (zegge: twintigduizend euro) per cliënt indien Vermogensbeheer Friesland onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en financiële instrumenten en/of gelden waar de cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij een faillissement of surséance van betaling van Vermogensbeheer Friesland. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

8.1 Vermogensbeheer Friesland zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. Vermogensbeheer Friesland zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Vermogensbeheer Friesland bij de uitvoering van deze overeenkomst met bijlagen.

8.2 Cliënt verklaart kennis te hebben genomen van de informatie die Vermogensbeheer Friesland aan Cliënt heeft verstrekt in deze overeenkomst.

Artikel 9. Verslaggeving:

9.1 Vermogensbeheer Friesland zal één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave verstrekken in het Nederlands of Engels (of een door u gekozen taal, indien mogelijk), welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het vermogen per de datum van die opgave.

9.2 De opgave bedoeld in artikel 9.1 bevat ten minste de volgende gegevens:

 • een overzicht van de marktwaarde en de samenstelling van het beheerde vermogen, gespecificeerd over elk financieel instrument dat aangehouden wordt;
 • een specificatie van de mutaties in het vermogen sinds de laatst voorafgaande opgave;
 • de wijze waarop de waardebepaling plaats vindt;
 • de absolute en relatieve wijziging in de waardering van de portefeuille over de rapportageperiode en de aan Cliënt in rekening gebrachte, respectievelijk in rekening te brengen kosten met een afzonderlijke specificatie van de totale beheersvergoeding en de totale uitvoeringskosten en voorzover van toepassing met de vermelding dat desgewenst een gedetailleerde specificatie wordt verstrekt;
 • het bedrag aan dividenden, rente en andere betalingen die over de rapportageperiode zijn ontvangen in verband met de portefeuille van Cliënt;
 • informatie over corporate actions waardoor rechten worden verkregen die verband houden met de financiële instrumenten in de portefeuille.

 

9.3 Informatieplicht:

Deze verplichting behelst rapportage aan Cliënten aangaande verliezen van 10% van de totale waarde van de portefeuille, zoals bepaald aan het begin van elk kwartaal. Wij berichten op werkdagen binnen 24 uur van deze wettelijke verplichting. Wij leggen deze rapportage vast op een duurzame gegevensdrager.

9.4 In afwijking van artikel 9.1 zal Vermogensbeheer Friesland één keer per maand een schriftelijke opgave verstrekken, ingeval er sprake is van een portefeuille die hefboomwerking toestaat. Dit is het geval, indien ten minste 10% van de waarde van de portefeuille wordt belegd met geleend geld.

9.5 Telefoon:
Conform de Mifid II regels zullen alle telefoongespreken 5 jaar bewaard worden op duurzame digitale gegevensdragers. Wij hebben dit middels een service level agreement uitbesteed aan onze telefoonprovider.

Artikel 10. Vergoedingen:

10.1 Vermogensbeheer Friesland zal Cliënt ter zake van de door Vermogensbeheer Friesland uit hoofde van deze overeenkomst verrichte diensten een vergoeding in rekening brengen. De vergoeding is per kalenderkwartaal vooraf verschuldigd. Over de vergoeding zal BTW worden geheven.

10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.3 zal berekening van de vergoeding als bedoeld in artikel 10.1 over perioden korter dan een kwartaal geschieden pro rata over de desbetreffende periode.

10.3 Indien deze overeenkomst door Cliënt wordt beëindigd op grond van het bepaalde in artikel 15 is Vermogensbeheer Friesland niet gehouden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van aan Vermogensbeheer Friesland verschuldigd betaalde vergoeding. Cliënt blijft een reeds vervallen doch nog niet betaalde vergoeding onverminderd verschuldigd.

10.4 Vermogensbeheer Friesland behoudt zich het recht voor de vergoeding als genoemd in artikel 10.1 van deze overeenkomst te wijzigen. Vermogensbeheer Friesland zal de wijziging uiterlijk dertig dagen voor de aanvang van een nieuw kalenderkwartaal aan Cliënt mededelen. Ingeval van een verhoging van de aan Vermogensbeheer Friesland verschuldigde vergoeding heeft Cliënt het recht binnen veertien dagen na mededeling van deze verhoging de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven op te zeggen tegen het einde van het dan lopende kalenderkwartaal. De inachtneming van de opzegtermijn (artikel 15.1) is dan niet van toepassing.

10.5 Kosten welke direct gerelateerd zijn aan de dienstverlening en die Cliënt door derden in rekening gebracht zullen worden, zijn de navolgende:

 • kosten (waaronder transactieprovisie, bewaarloon etc) van de depotbank;
 • kosten voor gebruik van buitenlandse brokers.

 

Kosten welke in verband met het vermogen door derden aan Vermogensbeheer Friesland in rekening gebracht worden, zullen door Vermogensbeheer Friesland aan Cliënt afzonderlijk in rekening worden gebracht.

10.6 Naast de vergoeding ter zake van de door Vermogensbeheer Friesland uit hoofde van deze overeenkomst verrichte diensten, is Cliënt aan Vermogensbeheer Friesland een bijdrage verband houdend met de kosten van toezicht op Vermogensbeheer Friesland verschuldigd. Deze bijdrage is afhankelijk van de kosten welke aan Vermogensbeheer Friesland wordt door berekend.

10.7 Indien het eerste contact tussen Vermogensbeheer Friesland en Cliënt door een derde is gelegd, mag Vermogensbeheer Friesland aan deze derde een vergoeding verstrekken.

 • Op de door Vermogensbeheer Friesland aan derde te verstreken vergoeding is de “Leidraad passende provisie financiële dienstverleners” opgesteld door de Stichting Autoriteit Financiële Markten in juli 2009 van toepassing.
 • De vergoeding is een vast percentage van de door Vermogensbeheer Friesland aan Cliënt conform artikel 10.1 in rekening gebrachte vergoeding.
 • De vergoeding zal worden uitgekeerd zolang Cliënt gebruik maakt van de diensten van Vermogensbeheer Friesland.
 • Vermogensbeheer Friesland en/of derde zullen op eerste schriftelijk verzoek van Cliënt inzage geven in omvang van de vergoeding.

 

10.8 Cliënt verleent Vermogensbeheer Friesland volmacht te beschikken over de op naam van Cliënt gestelde geld/effectenrekening(en), als bedoeld in artikel 12.1 van deze overeenkomst, voor zover dit strekt tot betaling van de in het artikel 10.1 genoemde vergoeding, de in artikel 10.5 genoemde kosten en de in artikel 10.6 genoemde bijdrage.

Artikel 11. Beschikkingsmacht Cliënt:

Cliënt behoudt zich het recht voor om zelfstandig te beschikken over zijn geld/effectenrekening(en) en de overige in bijlage 1 bij deze overeenkomst gespecificeerde vermogensbestanddelen, evenals over de vervangende waarden bedoeld in artikel 3.2 van deze overeenkomst, één en ander onder de verplichting Vermogensbeheer Friesland hiervan nadien onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Bewaring gelden en/of effecten en financiële instrumenten:

12.1 Vermogensbeheer Friesland zal gelden en/of effecten en financiële instrumenten behorend tot het vermogen niet in ontvangst of onder zich nemen, of daartoe gebruik maken van de diensten van de depotbanken .

12.2 Vermogensbeheer Friesland zal op naam van Cliënt een geld/effectenrekening openen bij een van de depotbanken genoemd in artikel 12.1. De geld/effectenrekening zal worden geadministreerd in de boeken van de depotbanken ten name van en voor rekening en risico van Cliënt. Vermogensbeheer Friesland draagt er zorg voor om te bewerkstelligen dat creditering of debitering van de effectenrekening van Cliënt door de depotbanken geschieden tegen gelijktijdige debitering of creditering van de geldrekening van Cliënt.

Artikel 13. Administratie:

Vermogensbeheer Friesland zal voor eigen rekening een beperkte administratie bijhouden van de portefeuille van Cliënt die voldoet aan de daaraan op grond van De Wet Financiële Toezicht gestelde eisen. Deze administratie wordt na iedere mutatie terstond aangepast.

Artikel 14. Persoonsgegevens Cliënt:

Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de cliëntenregistratie van Vermogensbeheer Friesland. Deze persoonsgegevens omvatten o.a. naam, adres woonplaats gegevens, en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van deze overeenkomst nodig zijn. Vermogensbeheer Friesland zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij:

 • voor zover noodzakelijk voor het (doen) uitvoeren van transacties uit hoofde van beheer;
 • voor zover gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden.

 

Artikel 15. Duur en beëindiging van overeenkomst:

15.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor minimaal een jaar en daarna voor onbepaalde tijd. Zowel Cliënt als Vermogensbeheer Friesland is gerechtigd deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij op te zeggen per einde van een kalenderkwartaal. De opzegging dient minimaal dertig dagen voor het einde van het kalenderkwartaal te geschieden.

15.2 Deze overeenkomst eindigt aan het eind van het lopende kalenderkwartaal zonder dat opzegging is vereist:

 • wanneer Cliënt, zijnde één natuurlijk persoon, failliet wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren of overlijdt;
 • wanneer Cliënt, zijnde een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, en/of een rechtspersoon, in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden;
 • wanneer Vermogensbeheer Friesland in surseance van betaling komt te verkeren, failliet wordt verklaard of wordt ontbonden.

 

15.3 Effectentransacties welke op de datum van beëindiging van deze overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, zullen door Vermogensbeheer Friesland zoveel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst worden afgewikkeld, behoudens voorzover Cliënt en Vermogensbeheer Friesland schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 16. Toepasselijk recht/jurisdictie:

16.1 Deze overeenkomst vormt de uitsluitende grondslag voor de diensten die Vermogensbeheer Friesland in de uitoefening van haar bedrijf voor Cliënt verricht en wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Voorzover bij of krachtens De Wet Financieel Toezicht, of een Wet welke daarvoor in de plaats treedt, nadere eisen gesteld worden aan de overeenkomst tussen Vermogensbeheer Friesland en Cliënt welke nopen tot aanpassing van deze overeenkomst, zal een dergelijke wijziging automatisch deel uitmaken van deze overeenkomst zonder dat daarvoor de instemming van Cliënt of Vermogensbeheer Friesland is vereist.

16.3 Geschillen welke uit of in verband met deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Leeuwarden, welke bevoegd is krachtens Nederlands burgerlijk procesrecht.

16.4 In afwijking van het gestelde onder 16.3 kan Cliënt een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), mits Cliënt de klacht eerst heeft voorgelegd aan Vermogensbeheer Friesland. De klacht kan pas bij de ombudsman Financiële Dienstverlening worden voorgelegd als de klacht door Vermogensbeheer Friesland niet naar tevredenheid van Cliënt is opgelost (zie ook kifid). Vermogensbeheer Friesland heeft een klachtenprocedure, deze is op uw verzoek op te vragen.

16.5 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, behalve voor zover het wijzigingen betreft, als bedoeld in artikel 16.2.

Artikel 17. Beleid betreffende belangenconflicten

17.1 Uit hoofde van haar activiteiten kunnen er belangenconflicten bestaan of ontstaan tussen Vermogensbeheer Friesland en Cliënt, de medewerker van Vermogensbeheer Friesland en Cliënt als ook tussen cliënten onderling.

Het onderhavige beleid ziet er op toe dat belangenconflicten worden geïdentificeerd en Vastgelegd. Hierbij zijn de volgende situaties onderkend:

 • Het behalen van een financieel gewin of het vermijden een financieel verlies ten koste van Cliënt.
 • Het hebben van een belang bij het resultaat van een ten behoeve van Cliënt verrichte dienst of transactie, dat verschilt van het belang van Cliënt bij dit resultaat.
 • Het hebben van een financiële of andere drijfveer om het belang van een cliënt of groep van cliënten te laten prevaleren boven het belang van Cliënt.
 • Het van andere personen dan Cliënt ontvangen van vergoedingen in welke vorm dan ook voor Cliënt verleende beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten welke verschillen van de gebruikelijke vergoedingen.

 

Ten aanzien van deze belangenconflicten hebben wij fysieke, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die:

 • bevorderen dat in geval van (mogelijke) belangenconflicten primair in het belang van Cliënt wordt gehandeld;
 • voorkomen dat belangenconflicten het belang van Cliënt schaden.

 

Daar waar getroffen maatregelen niet toereikend blijken en een belangenconflict onvermijdelijk blijkt te zijn, voorziet Vermogensbeheer Friesland in vastlegging van het gesignaleerde belangenconflict en treft waar mogelijk passende maatregelen.

Tevens informeren wij Cliënt over het gerezen belangenconflict onder vermelding van de bijzonderheden van het belangenconflict, zodat Cliënt in staat wordt gesteld met kennis van zaken een beslissing te nemen over de dienstverlening.

17.2 De dagelijkse werkzaamheden zijn vastgelegd in een beleid en procedures. Binnen deze beschrijving van de administratieve organisatie zijn ook de interne controle maatregelen vastgelegd. Deze dienen ter voorkoming van onbewuste en bewuste fraude of fouten door systemen en/of medewerkers.

 17.3 Het compliancebeleid kent regels die toezien op de integriteit als geheel waaronder tevens mogelijke belangenconflicten. Specifieke onderwerpen zijn:

 • bestrijding van marktmisbruik;
 • regeling privé beleggingstransacties;
 • omgang met persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens);
 • belasting moraal;
 • zorgplicht;
 • aanname van geschenken, en andere inducements

 

Onderstaand zijn de specifieke maatregelen genoemd welke getroffen zijn om de mogelijke omstandigheden die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan tegen te gaan.

17.4 Wij hebben enkel activiteiten die vanwege hun aard strikt gescheiden dienen te zijn, ten einde belangenconflicten te voorkomen. Tussen deze activiteiten zijn zogenaamde Chinese walls opgezet die ongeoorloofde verspreiding van informatie dient te voorkomen. Chinese walls kunnen fysiek, organisatorisch en van personele aard zijn. Chinese walls zijn ingesteld tussen vermogensbeheer en effectenadvies.

17.5 Wij hebben maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging en ICT beveiliging (logische toegangsbeveiliging). Deze maatregelen zijn getroffen ten einde ongewilde verspreiding van informatie te voorkomen.

17.6 Vermogensbeheer Friesland heeft een regeling voor privé beleggingstransacties van personeelsleden. Deze regeling ziet erop dat personeelsleden geen gebruik (kunnen) maken van bij Vermogensbeheer Friesland bekende koersgevoelige informatie voor privé beleggingen.

17.7 Vermogensbeheer Friesland verricht geen onderzoek op beleggingsgebied met de bedoeling om het daarna te verspreiden onder de cliënten of het publiek.

17.8 Vermogensbeheer Friesland kan vergoedingen ontvangen van uitgevende instellingen en andere aanbieders van effecten, beleggingsobjecten, producten en diensten, ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties. Ook kunnen deze vergoedingen betaald worden aan derden ter zake van verrichte bemiddelings- en plaatsingsdiensten en –prestaties. Vermogensbeheer Friesland zal, indien zij deze vergoedingen ontvangen of betalen, voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande transparantie. Dit wordt gecontroleerd door onze compliance officer.

17.9 Deze regeling is (deels) afhankelijk van het financiële resultaat. Wij hebben maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar personeel zich in haar gedragingen naar cliënten negatief laat leiden door deze regelingen.

17.10 Hoewel wij bij onze inventarisatie van belangentegenstelling getracht hebben volledig te zijn, kunnen er (in de toekomst) belangenconflicten ontstaan die het belang van Cliënt kunnen schaden. Wij hebben hiertoe procedures ingesteld, waardoor wij die (nieuwe) belangenconflicten onderkennen. Deze belangenconflicten worden geregistreerd en betreffende cliënten worden hierover geïnformeerd.

Het beleid betreffende belangenconflicten is onderdeel van de jaarlijkse beoordeling door de compliance officer. Hierin worden ook de beleggingsonderneming zelf en de personen met zeggenschap betrokken.

17.11 De aanname van geschenken door Vermogensbeheer Friesland, en elk van de personeelsleden individueel van Vermogensbeheer Friesland, is onderhavig aan de wetgeving daaromtrent. Kort samengevat betekent dit dat slechts in zeer beperkte mate en voor zeer beperkte bedragen relatiegeschenken zijn toegestaan. Onze compliance officer ziet hierop toe. Er zijn geen andere inducements. Enige uitzondering hierop vormt de gratis research die aan Vermogensbeheer Friesland verstrekt wordt door de depotbanken, waar Vermogensbeheer Friesland mee samenwerkt.